Tư vấn các phương pháp điều trị cận thị, viễn, loạn, lão thị.